Це сукупність бібліографічних відомостей про твір друку (автор, назва документа, місце І рік видання, загальна кількість сторінок тощо), записаних за певними
Скачати 94.63 Kb.
НазваЦе сукупність бібліографічних відомостей про твір друку (автор, назва документа, місце І рік видання, загальна кількість сторінок тощо), записаних за певними
Дата конвертації03.03.2014
Розмір94.63 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Географія > Документы
Бібліографічний опис – це сукупність бібліографічних відомостей про твір друку (автор, назва документа, місце і рік видання, загальна кількість сторінок тощо), записаних за певними правилами й призначені для його ідентифікації – розшуку даного документа.

Вся інформація про твори друку здійснюється за допомогою бібліографічного опису він є основою для створення, ведення всіх бібліотечних каталогів, бібліографічних й інформаційних видань, автоматизованих банків даних про документи, без нього неможливо написати рецензію, реферат, огляд літератури, послатися на якийсь твір у науковій і навчальній літературі.

Об’єктами складання бібліографічного опису є всі види опублікованих (у тому числі й депонованих) і неопублікованих документів на будь-яких носіях – книги, серійні та інші продовжувані ресурси, нотні, картографічні, аудіовізуальні, образотворчі, нормативні й технічні документи, мікроформи, електронні ресурси, інші тривимірні штучні чи природні об’єкти, складові частини документів, групи однорідних і різнорідних документів.

Залежно від документа на який складено опис, розрізняють три його види:

 

МОНОГРАФІЧНИЙ

бібліографічний опис складають на окремо виданий документ (книгу, окремий том або випуск багатотомного, серійного видання, окремо виданий стандарт, географічну карту тощо);

ЗВЕДЕНИЙ

бібліографічний опис – на багатотомне та серійне видання, тобто декілька томів, випусків, що складають єдине видання;

АНАЛІТИЧНИЙ

бібліографічний опис складової частини документа, його складають на окрему наукову роботу зі збірки статей, на окремі тези із збірника тез, на окрему статтю із журналу або газети, окремий розділ та параграф документа

 

^ Бібліографічний опис складається за схемою:

Заголовок бібліографічного запису. Основна назва [Загальне позначення матеріалу] = Паралельна назва: підназва / відомості про відповідальність. – Відомості про видання / відомість про відповідальність, що стосуються видання, додаткові відомості про видання. - Зона специфічних відомостей. - Місце видання: ім’я видавця, дата видання. - Специфічне позначення матеріалу і обсяг: інші відомості про фізичну характеристику; розмір + супровідний матеріал. – (Основна назва серії / відомості про відповідальність, що стосуються серії, ISSN; номер випуску серії). - Примітки. – Стандартний номер = Ключова назва: умови доступу й ціна.

Елементи бібліографічного опису відокремлюються розділовими знаками за загальними правилами синтаксису, а також умовними розділовими знаками, які допомагають орієнтуватися в описах, складених навіть незнайомими мовами.

Для розрізнення приписної та граматичної пунктуації застосовуються проміжок в один друкований знак до і після приписного знака. Винятком становлять крапка і кома – проміжок ставлять після них. Знаки крапка з комою та три крапки до винятків не відносяться. Елементи, граматично пов’язані в одному реченні, не розділяють приписною пунктуацією. В якості приписної пунктуації використовуються розділові знаки та математичні символи:

. , - : ;…. / // ( ) [ ] + =

Перелік областей та елементів бібліографічного опису з приписними знаками

^ Область назви та відомостей про відповідальність:

Основна назва:

[ ]Загальне зазначення матеріалу;

= паралельна назва;

відомості, що відносяться до назви;

відомості про відповідальність;

Перші відомості;

наступні відомості.

Область видання

Відомості про видання:

= паралельні відомості про видання;

/ відомості про відповідальність, що відносяться до видання;

Перші відомості;

; наступні відомості;

, додаткові відомості про видання.

^ Область специфічних відомостей

Область вихідних даних:

Місце видання, розповсюдження;

Перше місце видання;

; наступне місце видання;

: імя видавця, розповсюджувача;

[ ] відомості про функції видавця;

, дата видання;

( місце видання;

: ім’я виконавця;

,) дата видання.

Область фізичної характеристики

Специфічне позначення матеріалу та об’єму:

: інші відомості про фізичну характеристику;

; розміри;

+ відомості про супровідний матеріал.

^ Область серії:

( основна назва серії чи під серії;

= паралельна назва серії;

/ відомості про відповідальність, що відносяться до серії;

Перші відомості:

наступні відомості;

міжнародний стандартний номер серійного видання;

;) номер випуску серії;

Область примітки.

Загальні позначення матеріалу, зазначені в ГОСТі:

· Текст;

· Рукопис;

· Ноти;

· Карти;

· Відеозаписи;

· Звукозаписи;

· Ізоматеріали;

· Комплект;

· Мікроформа;

· Мульмедіа;

· Предмет;

· Електронний ресурс;

· Шрифт Брайля.

Загальне позначення матеріалу наводиться зразу після основної назви у квадратних дужках без скорочень мовою і графікою установи, що складає бібліографічний опис. Загальне позначення матеріалу може бути опущено, якщо всі документи в фонді однотипні.

Заголовок бібліографічного запису. Основна назва [Загальне позначення матеріалу] = Паралельна назва: відомості, які відносяться до назви / відомості про Авторство чи Відповідальність, що стосується до видання, додаткові відомості про видання. – Зона специфічних відомостей. – Місце видання: Вид-во, рік. – Фізична (кількісна) характеристика. – (Серія і підсерія; №, т.). – Примітки (додаткова інформація від бібліографа, напр.: системні вимоги до електрон. ресурсів). – ISBN

Бібліографічний опис, як правило, складається мовою тексту видання. Опис може складатися також мовою, якою подано місце видання та назва видавництва, коли текст написаний іншою мовою. У такому разі мову тексту документу вказують в описі

Бібліографічний опис, як правило, складається мовою тексту видання. Кожну книгу, яка надійшла до бібліотеки, описують на каталожній карточці чітким бібліотечним почерком. Всі відомості, які вказані на каталожній карточці називаються елементами опису. Беруться вони з титульного листа, обкладинки і інших елементів твору друку.

Приклади бібліографічних описів книг

Під іменем індивідуального автора

На книги які видані із зазначенням одного, двох або трьох авторів складається бібліографічний опис під заголовком.

Книга одного автора

 

В.Барка. Жовтий князь [Текст]/Василь Барка; упорядк. тексту та передм.Г.М.Кудрі.-Х.:Ранок,2003.-300, [4] с.;20см.- (^ Програма з літератури) –ІSBN 966-679-995-2

 

Книга двох авторів

Складаючи опис книги двох і трьох авторів, у заголовку вказують лише прізвище одного, найчастіше першого з наведених, іноді першого за алфавітом. Відомості про всіх авторів уміщують у відомостях про відповідальність.

 

Кушнаренко Н.М. Науково обробка документів[Текст]:підручник / Н.М. Кушнаренко, В.К. Удало ва.-4-те вид., перероб. І доп. – К.:Знання,2006.-334, [2] с.;20см.- ІSBN 966-346-234-5

 

Книга трьох авторів

 

Сєдих В.В. Бібліотечні каталоги як інформаційно-пошукові системи [Текст]: навч.посібник/ В.В. Сєдих, Г.П. Терентьєва, В.К. Удалова.- Х.:ХДАК,2003.-193с.

 

Під назвою

Книга чотирьох і більше авторів

На книги чотирьох і більше авторів складається бібліографічний опис під назвою. Автори наводяться у відомостях про відповідальність. Кількість авторів, наведених у відомостях про відповідальність. Кількість авторів, наведених у відомостях про відповідальність визначає бібліографуюча установа. Вони можуть бути наведені всі або перший із додаванням у квадратних дужках скорочення [та ін.].

 

Екологія: теоретичні основи і практикум [Текст]: навч.посібник/А.Ф. Потіш, В.Г. Медвідь, О.Г. Гвоздецкий, З.Л. Козак.-2-ге вид., переро. та випр.-Л.:Новий світ-2000,2004.-321, [7] с.;21см. – (Вища освіта в Україні). .- ІSBN 966-7827-28-3

 

або

 

Екологія: теоретичні основи і практикум [Текст]: навч.посібник/А.Ф. Потіш [та ін.]. - 2-ге вид., переро. та випр.-Л.:Новий світ-2000,2004.-321, [7] с.;21см. – (Вища освіта в Україні). .- ІSBN 966-7827-28-3

 

Збірники

- опис збірника праць двох та трьох авторів, що не мають авторського оформлення, складається під назвою;

- якщо авторів у збірнику більше трьох, опис складається під назвою незалежно від того, яке оформлення (авторське чи ні) має книга;

- на збірник із загальною назвою, що вміщує офіційні або інші без авторські матеріали, також складають опис під назвою.

 

Збірник нормативних документів із безпеки життєдіяльності [Текст]: на допомогу керівникам навч. закладів / упоряд. М.В. Васильчик, Н.Й. Дуброва. – К.:Основа,2004.-880с. .- ІSBN 966-699-073-3

 

Аналітичний опис

 

Яценко,І. Нова форма табеля обліку робочого часу: відповідь на численні запитання секретарів / Ірина Яценко // Довідник секретаря та офіс-менеджера.-2009.-№3.-С.26-39

 

Багаторівневий опис

 

Літературознавча енциклопедія [Текст]: в 2т./автор-уклад. Ю.І. Ковальов; керівник вид. проекту В.І. Теремко.-К.:Вид.центр «Академія»,2007.- (Енциклопедія ерудита). .- ІSBN 978-966-580-232-7.

Т.1:Ф(аба) – Л (лямент). – 607с.- .- ІSBN 978-966-580-233-7.

Т.2: М (Маадай-Кара) – Я (я-форма). – 607с.- ІSBN 978-966-580-234-1

 

^ КАТАЛОЖНА КАРТОЧКА

У лівому верхньому кутку розміщений так званий шифр книжки, під яким вона розміщується на книжковій полиці.

Шифр складається з розділу, в якому книжку треба знайти на полиці. Книжки на полицях розставлені за розділами (темами). Отже, перша цифра шифру на картці означає її місце на стелажі, останні цифри та літери позначають підрозділи (як у каталозі).

Авторський знак. Перша літера – початкова літера прізвища автора книжки, а якщо його нема – початкова літера назви книжки. Цифра означає позицію автора в алфавітному ряді.

Бібліографічний опис каталожної картки складається з елементів бібліографічної інформації, які згруповані у вісім функціональних областей. Області бібліографічного опису (окрім першої) відокремлюються одна від одної знаком крапка і тире (. -).

Схожі:

Це сукупність бібліографічних відомостей про твір друку (автор, назва документа, місце І рік видання, загальна кількість сторінок тощо), записаних за певними iconІндивідуальні завдання
Підібрати текст публіцистичного або художнього стилю обсягом не менше 200 слів І проаналізувати за схемою (обов’язково паспортизувати...
Це сукупність бібліографічних відомостей про твір друку (автор, назва документа, місце І рік видання, загальна кількість сторінок тощо), записаних за певними iconНазва програми Предмет Рік видання,місце Класи
Програма для середньої загальноосвітньої щколи з російською мовою навчання, 1-4 класи
Це сукупність бібліографічних відомостей про твір друку (автор, назва документа, місце І рік видання, загальна кількість сторінок тощо), записаних за певними iconТема: Настроювання параметрів сторінок. Створення колонтитулів
Ознайомити учнів із принципами настроювання параметрів сторінок, способами оформлення сторінок тексту, створення колонтитулів, основними...
Це сукупність бібліографічних відомостей про твір друку (автор, назва документа, місце І рік видання, загальна кількість сторінок тощо), записаних за певними iconПовна назва навчального закладу
Загальна кількість приміщень у закладі з встановленою комп’ютерною технікою (не враховуючи нкк)
Це сукупність бібліографічних відомостей про твір друку (автор, назва документа, місце І рік видання, загальна кількість сторінок тощо), записаних за певними iconНазва програми, автор Автор Клас (-и) Інформація про схвалення Джерело
...
Це сукупність бібліографічних відомостей про твір друку (автор, назва документа, місце І рік видання, загальна кількість сторінок тощо), записаних за певними iconУрок №9. Тема
Актуалізувати знання учнів про стилі, стильове оформлення документів різних типів, схему документа, автоматичне створення змісту...
Це сукупність бібліографічних відомостей про твір друку (автор, назва документа, місце І рік видання, загальна кількість сторінок тощо), записаних за певними iconНазва твору Автор тексту Автор музики Виконавці

Це сукупність бібліографічних відомостей про твір друку (автор, назва документа, місце І рік видання, загальна кількість сторінок тощо), записаних за певними iconЗавдання заочного туру інтелектуально-естетичного турніру ім. М....
Дотримуватися обраного жанру (вірш або збірка віршів, казка, легенда, оповідання, фантастична новела, есе, твір-роздум, твір-дослідження...
Це сукупність бібліографічних відомостей про твір друку (автор, назва документа, місце І рік видання, загальна кількість сторінок тощо), записаних за певними iconЩодо згоди на обробку персональних даних
Закону України "Про захист персональних даних" (далі – Закон), – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована...
Це сукупність бібліографічних відомостей про твір друку (автор, назва документа, місце І рік видання, загальна кількість сторінок тощо), записаних за певними iconМіністерство охорони здоров’я України Державний заклад
Моз україни та інших нормативних документів; кількість опублікованих наукових праць, в т ч у незалежних міжнародних експертних виданнях...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка