«Інтеграція педагогічних технологій як засіб формування гуманістичного світогляду школярів на уроках світової літератури». Інноваційна значущість
Скачати 115.94 Kb.
Назва«Інтеграція педагогічних технологій як засіб формування гуманістичного світогляду школярів на уроках світової літератури». Інноваційна значущість
Дата конвертації03.03.2014
Розмір115.94 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Інформатика > Урок


Які думки в його душі, такий і він...

Притчі Соломона (23:7)

Відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти одним із завдань освітньої галузі в основній школі є формування гуманістичного світогляду, духовного світу учня, його моралі, загальної культури, особистісних рис громадянина України, який усвідомлює свою належність до світової спільноти.

На жаль, на сучасному етапі гуманізація суспільних відносин стає глобальною проблемою, від розв’язання якої залежить існування людства. Реальний стан взаємин між людьми, рівень їх гуманності ще не відповідають вимогам демократичного, гуманістичного суспільства, яке прагне побудувати Україна.

Актуальність досвіду і його

практична значущість
Гуманістичний світогляд – це світогляд, у центрі якого як найвища цінність перебуває людина. Гуманістична теорія визнає виняткову цінність не просто людини, а саме особистості, як результату розвитку людини з визначеними поглядами, сформованою системою цінностей та стандартів поведінки. [1, с.173]

Наукові підходи до формування світогляду розкрито в працях Ващенка Г.Г., Макаренка А.С., Сухомлинського В.О., Ушинського К.Д. Видатні педагоги наголошували на важливості формування світоглядних уявлень як невід’ємного компонента розвитку особистості.

Безумовно, урок світової літератури посідає особливе місце у формуванні гуманістичного світогляду. Так, у процесі опанування учнями кращих взірців художнього слова відбувається становлення світоглядних позицій, розвивається духовність, удосконалюються життєво важливі компетенції особистості (комунікативна, полікультурна, соціальна, інформаційна тощо).

Тому проблема формування в учнів гуманістичного світогляду саме на уроках світової літератури набуває особливої актуальності. Зрозуміло, що діяльність учителя на такому уроці має бути спрямована на створення необхідних умов для особистісного сприйняття кожним учнем загальнолюдських норм морального виховання особистості. Саме тому темою наданого досвіду є «Інтеграція педагогічних технологій як засіб формування гуманістичного світогляду школярів на уроках світової літератури».

Інноваційна значущість полягає у конструктивному поєднанні, інтеграції новітніх педагогічних технологій, які допомагають учителю сформувати гуманну особистість.

Реалізуючи зміст Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти для цілісного формування гуманістичного світогляду, вважаю доцільним дібрати такі освітні технології, які б дозволили сформувати у школярів достатньо умінь і навичок для довільного прийняття морального рішення, сприяли б розвитку почуття людяності, доброти, толерантності. Досягти поставленої мети, на мою думку, учитель зможе за умови впровадження в практику навчання творчо підготовлених уроків з використанням інтеграції педагогічних технологій.
Ідея досвіду, мета, завдання

Ідея педагогічного досвіду в інтегруванні освітніх педагогічних технологій навчання, доборі методів, що сприяють гуманізації особистості.

Мета досвіду: визначення та обґрунтування найбільш доцільних технологій навчання для формування гуманістичного світогляду школярів на уроках світової літератури.

У процесі роботи над темою визначено такі завдання:

 сприяти формуванню моральних принципів учнів, які б відповідали гуманістичним критеріям їх вчинків і поведінки;

дібрати методи, прийоми педагогічних технологій, які б сприяли розвитку критичного мислення, розширювали світогляд, виховували гуманістичну життєву позицію;

розробити модель уроку світової літератури з використанням інтеграції педагогічних технологій;

створити умови для особистісного сприйняття кожним учнем загальнолюдських норм морального виховання.
Технологія реалізації

педагогічної ідеї
Останні 10 років працюю переважно за технологією особистісно орієнтованого навчання, стимулюючи учнів до саморозвитку, самовираження, приділяю увагу суб’єктивному досвіду дітей.

Упродовж педагогічної діяльності накопичую практичні знахідки колег, методичні прийоми, що дозволяють зробити урок цікавим і неординарним, апробовую їх на власному досвіді. Орієнтуюся на досвід учителів-практиків та методистів: Іноземцевої О.Л. (м. Харцизьк ), Бородіної В.О. (м. Донецьк), Мамченко М.І. (м. Донецьк), Ціка І.Г. (м. Донецьк).

У межах особистісно орієнтованого навчання застосовую елементи інноваційних технологій. Враховуючи, що в сучасному процесі на першому плані – особистість дитини, серед пріоритетних технологій виділяю:

 інформаційно-комунікативні технології;

 технологію критичного мислення;

 ігрові технології;

 технологію саморозвитку;

 технологію «Ситуація успіху».

На прикладі вивчення оповідання Джеймса Олдріджа «Останній дюйм» (7 клас) розглянемо, яким же чином дані технології допомагають сформувати особистість із гуманістичним світоглядом. (Додаток 1)

Комфортні умови для самовизначення особистості створює використання інформаційно-комунікативних технологій, завдяки яким зосереджується увага на духовних та творчих здібностях школяра. Саме ці технології надають можливість якісно організувати пошуково-дослідницьку роботу. Так, наприклад, під час створення учнями проекту «Літературні герої, які перемогли складні життєві обставини» учні широко використовують вищезгадані технології, і як результат - з’являються презентації, слайд-шоу, які демонструють рівень володіння навчальним матеріалом, зміст суб’єктного досвіду школярів.

Використовуючи в навчальному процесі інформаційно-комунікативні технології, розкриваю духовні принципи та моральні настанови людства, допомагаю учням заглибитись у світ культури народів світу, формую уміння порівнювати літературні твори з їх екранізацією. Вивчаючи в 7 класі оповідання Джеймса Олдріджа «Останній дюйм», разом з учнями знаходимо спільне і відмінне у творі Олдріджа та кінофільмі режисерів Т. Вульфовича й М. Курихіна. Завершуючи роботу, робимо висновок, що у фільмі більше уваги приділяється незвичайній пригоді та мужності хлопчика, а оповідання розкриває еволюцію героїв, зміни, які відбулися під час критичної ситуації.

Дієвою технологією у формуванні гуманістичного світогляду школярів вважаю технологію критичного мислення. Адже методи та прийоми саме цієї технології викликають потребу співвідносити власні ціннісні вартості й загальнолюдські, національні, громадянські, родинні. Наприклад, під час роботи над «Останнім дюймом» учні складають інформаційні ґрона головних героїв твору. І наслідком такої роботи є з’ясування причин виникнення самотності людини в сім’ї, аналіз способу розв’язання цієї проблеми автором, співставлення власного життєвого досвіду дитини з виучуваним матеріалом.

Прагнучи формувати гуманну особистість, добираю такі види навчальної діяльності, які впливатимуть на духовний світ дитини, а саме: пошук слів, що становлять кольорову, звукову й емоційну картину твору, елементи компаративного аналізу, створення реклами улюблених книг, порівняння різних творів мистецтва. Сила художнього образу зумовлена тим, що він впливає не тільки на думку, але й на почуття, волю, особистість людини. Ефективними, на мою думку, є такі стратегії, як «Сенкан», «Щоденник подвійних нотаток», «Діаграма Ейлера-Венна». Зокрема, робота з ейдос-конспектами дозволяє розвинути не тільки критичне мислення, а й творчі здібності учнів, дає можливість відчути твір, націлює на усвідомлення задуму автора, інтерпретацію, тобто відбувається діалог з письменником. (Додаток 2)

На уроках намагаюся створити умови, за яких учень може осягнути духовний потенціал твору. На основі інтерпретаційного підходу до аналізу вивчених текстів прагну того, щоб учні були готові до діалогу з автором, до багатогранного сприйняття проблем, порушених у творі. На уроці звучать такі питання: «Як ви думаєте, чому мірою довжини назване оповідання? Що визначається нею?», «Що головніше в оповідання «Останній дюйм» авантюра чи еволюція образів? Чому?». Такий підхід, на мою думку, органічно формує в учнів гуманістичний світогляд. Використовуючи таку стратегію розвитку критичного мислення, як «Спрямоване читання», даю можливість учням вдуматись у сутність характерів героїв, проблему самотності людини в сім’ї, становлення особистості, оцінити перемогу сили духу. У той же час моральні проблеми, закладені в оповіданні, стануть предметом цікавої дискусії в класі. Аналізуючи художні твори, школярі пізнають морально-ціннісну суть людського буття.

Знайомлячись з цінностями світової художньої культури, проводячи паралелі з історичною епохою, творами живопису, учні насамперед удосконалюють свій власний духовний світ.

Адже в процесі навчання діти повинні не тільки засвоїти загальнолюдські цінності, а й самовизначитися у світі культури, удосконалювати себе як суб'єкта культури. Цьому сприяють такі види роботи, які дозволяють висловити власне ставлення, наприклад, складання діалогу з героєм твору.

На уроці створюю атмосферу, за якої розкриваються діти різних темпераментів. У цьому допомагають ігрові технології, що спонукають тренувати особистісні навички, дають можливість визначити власне ставлення до конкретної життєвої ситуації. Це може бути рольова гра-ідентифікація «Я- письменник», віртуальна подорож, «оживлення» скульптур, картин. Саме під час проведення ігор створюється «ситуація успіху», коли дитина відчуває впевненість у власних силах, отримує не тільки певні знання, а й практичний досвід.

У розвитку світоглядної позиції показовим є способи самовираження у слові. І «Програми самореалізації особистості зі світової літератури» допомагають учням у цьому, пропонуючи величезну кількість різноманітних творчих завдань. Використання збірників комплексних завдань «Програми самореалізації особистості зі світової літератури» дає можливість реалізувати принцип суб’єктної освіти в технології особистісно орієнтованого навчання. Завдання, подані в збірнику, стимулюють учнів до самостійного вибору і використання найбільш сприйнятливих для них способів опрацювання навчального матеріалу.

На моїх уроках діти пишуть акровірші, байки, вірші, етюди, продовження вивчених творів тощо. Головною у такій роботі є спроба художнього моделювання, продукування власних смислів. Творчість дітей – один із найважливіших шляхів розвитку гуманної особистості із високим духовним потенціалом.

Виходячи з усього вищесказаного, можна зробити висновок, що першочерговим у процесі вивчення світової літератури має бути проникнення в тканину художнього тексту, усвідомлення гуманістичних ідей твору, актуальності його тем і образів, розуміння значення твору для світової культури. А для цього стануть у нагоді зазначені технології.

Отже, ідея досвіду полягає в інтеграції вже відомих педагогічних технологій і методів, що створюють ефективний підхід до формування гуманістичного світогляду.

Урок світової літератури має бути уроком виховання Людини. Людини красивої душею, здібної міркувати й відчувати, цінувати минуле й творити щасливе майбутнє. (Додаток 3)
Результативність

представленого досвіду
Самоаналіз проведеної роботи свідчить про те, що учні активніше стали виявляти свою життєву позицію: беруть участь у різноманітних шкільних та міських благодійних акціях; виявляють зацікавленість у створенні та реалізації соціальних проектів. Прагнення до самовдосконалення, розвиток психоемоційної сфери простежується в результатах участі в конкурсах. (Додаток 4)

Мої учні стали переможцями конкурсів різних рівнів: Дахова Олена посіла I місце в обласному конкурсі «65 років Великої Перемоги», номінація «Учнівська творчість» (2010); Мазка Влада – лауреат Всеукраїнського конкурсу «Дитина читає – Україна процвітає» (2011); Депаніоті Катерина - дипломант фінального етапу Міжнародної Олімпіади з основ наук (2011); Золотухіна Галина виборола III місце у Всеукраїнському конкурсі від видавництва «Пегас», номінація «Поетичні твори» (2012), стала лауреатом обласного туру Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, номінація «Літературний твір» (2013).

Творчі роботи Золотухіної Галини презентуються на сторінках місцевої газети «Знамя индустрии», розміщуються на сайті школи. (Додаток 5)

Бібліографія

  1. Біличенко О., Стоянов В. Гуманістичний світогляд викладача

як умова модернізації вищої освіти в духовно-культурному контексті часу//Вісник Львів . 2009 .№. 25 С. 169–174 .

  1. Вукіна Н.В., Дементієвська Н.П. Критичне мислення: як цього навчати. Науково – методичний посібник.- Х.: «Основа»: «Тріада+», 2007. - 112с.

  2. Грицюк Б. Ідеї гуманізму в українській педагогіці // Рідна школа. 1999.

№ 7–9. С. 6–9.

  1. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Автор-укладач Н.П.Наволокова. – Х.: Вид.група «Основа», 2009.- 176 с.

  2. Зарубіжна література. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автори Ю.І. Ковбасенко, Г.М. Гребницький, Н.О.Півнюк, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська. Керівник авторського колективу Ю.І. Ковбасенко. За загальною редакцією Д.С.Наливайка. – К., Ірпінь: Перун, 2005.

  3. Садкіна В.І. 101 цікава педагогічна ідея. Як зробити урок. - Х.: Вид. група «основа», 2008. - 88с.

  4. Словник психолого-педагогічних термінів і понять (на допомогу працівнику сільської школи). / Укладачі: Ю.В. Буган, В.І. Уруський. – Тернопіль: ТОКІППО, 2001. – 205 с.

  5. Формування духовних цінностей на уроках світової літератури / Кузьмицька С. // Всесвітня література в сучасній школі .- 2012 .- № 10, С.9.

  6. Програми самореалізації особистості (збірник комплексних завдань для класів гуманітарного естетичного та філологічного профілів). Світова література. 7клас. Укладачі: Гарна С.Ю., Соколова Т.Є., Ціко І.Г./ Заг. ред. Мельникової Л.В. – Донецьк, 2012. – 238с.

Інтернет-ресурси:

http://window.edu.ru/library/pdf2txt/107/22107/5334/page11

http://www.uchportal.ru/load/262

Додаток 1

Модель уроку світової літератури з використанням інтеграції педагогічних технологій

^ Етап уроку

Технологія

Мета

Прогнозований результат

1

Мотивація навчальної діяльності учнів

Інформаційно-комунікативна технологія,

«Ситуація успіху»

Викликати чуттєво-емоційне ставлення

Готовність до сприйняття навчального матеріалу

2

Актуалізація опорних знань учнів

Технологія критичного мислення

Стимулювати пізнавальну активність учнів

Відновлення раніше засвоєних знань, необхідних для сприйняття нового матеріалу

3

Сприйняття й засвоєння нового матеріалу

Ігрова технологія


Розвивати уміння аналізувати художні твори

Пізнання морально-ціннісної суті людського буття, загальноприйнятих цінностей

4

Закріплення вивченого матеріалу

Технологія критичного мислення

Тренувати особистісні навички учнів, створити «ситуацію успіху»

Пробуджується потяг до науки і творчості

5

Підсумок уроку.

Рефлексія.

Технологія саморозвитку

Стимулювати до самостійного вибору, використання сприйнятливих способів опрацювання матеріалу

Розкривається внутрішній потенціал дитини як особистостіДодаток 2

Творча робота «Вирішення проблеми батьків і дітей

в оповіданні Джеймса Олдріджа «Останній дюйм» (ейдос - конспект)


Схожі:

«Інтеграція педагогічних технологій як засіб формування гуманістичного світогляду школярів на уроках світової літератури». Інноваційна значущість iconДосвіду
Ого стандарту базової І повної загальної середньої освіти; створення оптимальних умов для розвитку творчих здібностей школярів, атмосфери...
«Інтеграція педагогічних технологій як засіб формування гуманістичного світогляду школярів на уроках світової літератури». Інноваційна значущість icon«Впровадження інноваційних технологій як засіб розвитку творчо ї особистості»
«високими технологіями». Апробація та впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес є вимогою сьогодення. Свою...
«Інтеграція педагогічних технологій як засіб формування гуманістичного світогляду школярів на уроках світової літератури». Інноваційна значущість iconДержавний стандарт
Мови І літератури” є розвиток особистості учня, формування в нього мовленнєвої І читацької культури, комунікативної та літературної...
«Інтеграція педагогічних технологій як засіб формування гуманістичного світогляду школярів на уроках світової літератури». Інноваційна значущість iconТема досвіду: «Використання технологій Веб 0 як засіб формування...

«Інтеграція педагогічних технологій як засіб формування гуманістичного світогляду школярів на уроках світової літератури». Інноваційна значущість iconПерелік матеріалів
Опис досвіду «Використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках світової літератури як складової особистісно орієнтованого...
«Інтеграція педагогічних технологій як засіб формування гуманістичного світогляду школярів на уроках світової літератури». Інноваційна значущість iconТема Зміст досвіду
...
«Інтеграція педагогічних технологій як засіб формування гуманістичного світогляду школярів на уроках світової літератури». Інноваційна значущість iconГеографія пояснювальна записка
Географія є не тільки джерелом нових відомостей про Землю, а й основою для формування гуманістичного світогляду, виховання дбайливих...
«Інтеграція педагогічних технологій як засіб формування гуманістичного світогляду школярів на уроках світової літератури». Інноваційна значущість iconРозвивальне навчання як засіб активізації пізнавальних інтересів...
Педагоги цікавляться новими технологіями, які б мали найкращий ефект в оволодінні знаннями нашими вихованцями. Серед таких педагогічних...
«Інтеграція педагогічних технологій як засіб формування гуманістичного світогляду школярів на уроках світової літератури». Інноваційна значущість iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів географія 10 клас
Географія є не тільки джерелом нових відомостей про Землю, а й основою для формування гуманістичного світогляду, виховання дбайливих...
«Інтеграція педагогічних технологій як засіб формування гуманістичного світогляду школярів на уроках світової літератури». Інноваційна значущість iconІ. Наукове обґрунтування обраної теми
«впровадження інформаційно – компютерних технологій навчання на уроках в початковій школі як засіб підвищення пізнавальної активності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка