Поліхудожнє виховання учнів 9 класу на уроках художньої культури Семінар іппо ку імені Бориса Грінченка в дистанційному форматі
Скачати 79.63 Kb.
НазваПоліхудожнє виховання учнів 9 класу на уроках художньої культури Семінар іппо ку імені Бориса Грінченка в дистанційному форматі
Дата конвертації03.03.2014
Розмір79.63 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Культура > Урок
Поліхудожнє виховання учнів 9 класу на уроках художньої культури

Семінар ІППО КУ імені Бориса Грінченка в дистанційному форматі

Січень 2010 року

Віра Загородня,

викладач кафедри методики та психології

дошкільної та початкової освіти

ІППО КУ імені Бориса Грінченка.

Поліхудожнє виховання учнів загальноосвітніх шкіл

при вивченні художньої культури
Завданням сучасної освіти є духовний розвиток особистості. Предмети художньо-естетичного циклу в загальноосвітній школі покликані сприяти вирішенню цього завдання, бо саме вони мають великий вплив на духовну сферу дитини. Ці дисципліни знайомлять учнів із розмаїттям жанрів і стилів українського та світового мистецтва, особливостями вітчизняної та світової художньої культури, основами естетичних знань. Через предмети художньо-естетичного циклу відбувається активізація внутрішнього духовного світу учнів, їхніх почуттів та думок, що сприяє розвитку системи моральних та естетичних цінностей учня. Головною метою художньо-естетичної освіти в загальноосвітній школі є розвиток особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва та навколишнього світу, здатності до сприймання, розуміння і творення художніх образів, потреб в художньо-творчій самореалізації і духовному самовдосконаленні.

У наш час в сучасній освіті спостерігається домінування раціонально-логічних засобів і знань та низька навантаженість емоційно-образної сфери, що викликало втрату цілісності сприйняття в учнів.

Поліхудожній підхід може забезпечити ефективність виховання мистецтвом, а з іншого боку, розширити міжпредметні зв`язки природознавчих і гуманітарних дисциплін. Поліхудожній розвиток передбачає формування здібностей переносити художній потенціал у реальне життя, розширювати контактність, діалогічність людини з оточуючим середовищем, підвищувати екологічну свідомість. Такий розвиток школярів наблизить нас до розв`язання одного з головних завдань педагогіки - гуманітарного синтезу природничо-наукової та художньої культури людини

Проблема поліхудожнього виховання є актуальною для сучасної педагогіки. Художня освіта на професійному, мистецтвознавчому рівні розширює професійну ерудицію, але для духовного розвитку особистості був би більш ефективним поліхудожній підхід. Поліхудожнє виховання школярів допоможе їм краще розуміти джерела різних видів мистецтва, розкривати художні закономірності, які б залишилися непізнаними, якби вони спостерігали кожне мистецтво ізольовано одне від одного, визначати аналогії між ними, орієнтуватися у стилях, жанрах, напрямках культури.

Проблеми комплексного підходу щодо художнього виховання висвітлюються у книжці Г.М.Падалки “Учитель, музика, діти», присвячена актуальним питанням виховання дітей. У розділі “Співдружність чарівних муз”, автор зазначає, що однією з найактуальніших проблем педагогіки є комплексний підхід до виховання молоді засобами різних видів мистецтва. Автор виділяє образні аналогії в різних видах мистецтва на основі внутрішньої спорідненості художніх закономірностей До таких закономірностей автор відносить ритм, художню організацію простору і часу. “Виражальні засоби і поезії, і музики, і живопису підпорядковані певним загальним художнім закономірностям, - пише Г.М.Падалка, - такими категоріями, спільними для всіх видів мистецтва, є ритм, простір і час”.

Автор доходить висновку, що зіставлення творчості художників, композиторів, поетів, порівняння творів, знаходження аналогій між виражальними засобами різних видів мистецтва допоможе особистості бачити всю систему художніх взаємозв`язків мистецтва, знаходити органічні зв`язки з навколишнім життям.

Фундаментальним підходом до проблеми поліхудожнього виховання відрізняються розробки співпрацівників лабораторії комплексної взаємодії мистецтв Інституту художнього виховання РАО. При підготовці інтегрованих програм ураховувався досвід попередників у цьому напрямку - Ю.Б.Алієва, Н.А.Ветлугіної, Т.Р.Казакової, Д.Б.Кабалевського, Є.В.Квятковського, Б.Т.Лихачова, Б.М.Неменського, В.М.Шацької, Г.П.Шевченко, Б.П.Юсова. Нова педагогічна концепція художнього виховання визначається у Рекомендаціях до розробки комплексних програм з мистецтва для шкіл та позакласних занять “Взаємодія та інтеграція мистецтв у поліхудожньому розвитку школярів” (під загальною редакцією проф. Б.П.Юсова, проф. Г.П. Шевченко).

У посібнику для вчителя “Коли усі мистецтва разом” (під загальною редакцією Б.П.Юсова) автори продовжують розробку педагогічної концепції поліхудожнього виховання дітей. У цій книзі, яка ґрунтується на положеннях попередніх публікацій лабораторії комплексної взаємодії мистецтв інституту художнього виховання РАО, формулюються передумови для розробки нового покоління програм з мистецтва та художньої культури.

Для концепції поліхудожнього виховання школярів особливе значення має виділення того спільного для всіх видів мистецтв початку, який буде сприяти їх інтеграції та взаємодії. У ролі ланки, що пов`язує різні види мистецтв, виступають просторові компоненти художніх образів. Саме завдяки просторово-часовим характеристикам можуть бути знайдені аналогії між мистецтвами, а їх взаємодія можлива лише крізь просторове мислення (П.А.Флоренський, Б.А.Успенський, А.Г.Бергер).

Художній твір як матеріальний об’єкт, людина сприймає через просторово-часові відношення. Будь-який мистецький витвір існує на трьох рівнях: у реальному фізичному (твір мистецтва як матеріальний об`єкт); у концептуальному, де він виступає у вигляді упорядкованої, доступної для розуміння багатьох людей моделі; та, у формі художнього образу. Усі сфери взаємопов`язані та утворюють нерозривний художній простір. Перетворення просторово-часових форм у мистецтві є засобом досягнення художнього ефекту, засобом впливу на психіку людини. Художній простір має особливу організацію, в ньому діють спільні для різних видів мистецтва художні закони - закони перспективи, закони гармонії, симетрії, пропорційності, психології сприйняття.

Засвоєння цих компонентів розвиває навички диференційованого й цілісного сприйняття мистецтва, художній смак, художню грамотність, здатність оцінювати жанр і стиль твору, особливості виражальних засобів художніх творів різних епох і культур.

Особливістю реалізації нового змісту художньо-естетичної освіти в 12-річній школі є упровадження з 2009/2010 навчального року вивчення художньої культури в 9 класі загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів. Головною метою курсу художньої культури в школі є особистісний художньо-естетичний розвиток учнів, формування в них світоглядних орієнтацій і компетенцій у царині художньої культури, виховання потреби в творчій реалізації і духовному самовдосконаленні в процесі опанування цінностями української та зарубіжної культури.

Основними завданнями курсу в школі є:

- збагачення емоційно-естетичного досвіду учнів, формування культури почуттів, пробудження особистісно-позитивного ставлення до мистецьких цінностей;

- опанування учнями художньо-практичних умінь та навичок, формування комплексу художніх компетенцій, що забезпечують здатність керуватися набутими знаннями та вміннями у самостійній діяльності, у процесі самоосвіти;

- розуміння учнями зв’язків мистецтва з природним, соціальним і культурним середовищем життєдіяльності людини, усвідомлення власної причетності до художніх традицій свого народу з одночасним розумінням особливостей інших національних картин світу.

- виховання культури міжнаціонального спілкування через вивчення художніх традицій народів різних країн.

У 2009-2010 навчальному році реалізація змісту предмета «Художня культура» в 9 класі загальноосвітніх навчальних закладах буде здійснюватися за програмою «Художня культура. 9-11 класи» (авт. Л. Масол, Н. Миропольська), що видрукувана в збірнику програм з художньо-естетичного циклу для 5-11 класів 12-річної школи (вид. «Перун», 2005 р.). У збірнику також подане орієнтовне календарно-тематичне планування з художньої культури для 9 класу.

Програма орієнтує вчителя на виховання національно свідомої, духовно багатої, зорієнтованої на творчу діяльність особистості, здатної усвідомити себе в суспільстві, створює умови для індивідуального творчого саморозвитку, саморозкриття і самореалізації. Завдання вчителя художньої культури навчити кожного школяра уміння самостійно задовольняти власні естетичні потреби, цінувати прекрасне, використовувати його для формування себе як особистості, розвинути здатність учня розуміти задум митця, формувати свою думку й аргументувати її.

На відміну від традиційного підходу до викладання відокремлених один від одного предметів “Музика” й “Образотворче мистецтво”, в основі проектування змісту освітньої галузі «Художня культура» лежить “принцип інтеграції різних видів мистецтва”, впровадження у шкільну практику комплексу мистецтв, що дозволить розширювати асоціативні уявлення учнів, розвивати сенсорну, емоційну та інтелектуальну сфери особистості. Засоби реалізації завдань і принципів можуть бути найрізноманітнішими: від міжпредметних зв`язків, інтегрованих уроків до інтегрованих курсів. Згідно з проектом створення інтегрованих курсів, програм, пошуки точок зіткнення різних видів мистецтв стають головними завданнями загальної середньої та вищої педагогічної освіти в галузі художнього виховання. Такий підхід в художній освіті можна визначити, як «поліхудожній».

Поліхудожнє виховання – це особистісно зорієнтоване планомірне залучення учнів до різних видів мистецтв у їх взаємодії, результатом якого є формування комплексу естетичних властивостей особистості, поліхудожньої свідомості та здатності до поліхудожньої діяльності, що забезпечують готовність до художньо-творчої самореалізації і художньо-естетичного самовдосконалення.

Ідею поліхудожнього підходу до виховання вперше обґрунтував Б. Юсов визначаючи його як: «інтегровану взаємодію різних форм і видів художньої діяльності та художньої творчості школярів».

^ Поліхудожня свідомість особистості це сукупність міждисциплінарних знань і уявлень про особливості різних видів мистецтва та їх взаємодію у багатогранному культурному просторі.

^ Поліхудожня діяльність характеризується включенням особистості у різновиди індивідуальної і колективної творчості на основі багатоманітних форм мистецької взаємодії, що стимулює вияв здатності бути естетично виразним і компетентним.

Курс художньої культури, який об'єднує всі види мистецтва, має значний поліхудожній потенціал, адже старшокласники мають змогу здобути знання про різні види мистецтв і опрацювати їх на практиці. При вивченні більшості тем 9 класу (зокрема, про види й мову мистецтв, художні напрями та стилі) вчитель має змогу залучати в якості навчального матеріалу твори різних видів мистецтва, порівнювати й зіставляти їх. Водночас у зміст курсу для 9-го класу включено спеціальну тему, спрямовану на поліхудожнє виховання учнів, вона є узагальнюючою для І семестру – «Поліхудожня картина світу».

ЛІТЕРАТУРА

 1. Взаимодействие и интеграция искусств в полихудожественном развитии школьников. - Луганск, 1990. - 180 с.

 2. Декоративное искусство СССР. - № 1, 1982. - С.25-29.

 3. Кабкова Е.П., Савенкова Л.Г., Сухова Т.И., Юсов Б.П. Программа факультатива “Живой мир искусства” (1-4 кл.). - М., 1991. - 67 с.

 4. Б. Юсов. Когда все искусства вместе - М., 1995. - 107 с.

 5. Костогрыз Т.А. Освоение студентами педагогического вуза пространственных компонентов музыкального образа в условиях взаимодействия искусств. Дис. канд. пед. наук. - М., Исследовательский центр эстетического воспитания РАО.

 6. Мистецтво та освіта. - К., 1997. - № 8. - С. 2-9.

 7. Морен Э. Утраченная парадигма: Природа человека.-К.,1995.-200 с.

 8. Падалка Г.М. Учитель, музика, діти. - К.:Муз.Україна, 1982. - 144 с.

 9. Савенкова Л.Г. “Изобразительное искусство и среда”. Интегративная программа полихудожественного развития на основе взаимодействия искусств. - М., 1995. - 75 с.

 10. Художньо-естетичний цикл/ Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. К.: «Перун», 2009. – 240 с.

 11. Художня культура. 9 клас: Тематичні розробки уроків/ Л. М. Масол, О. В. Гайдамака – Х.: Ранок, 2009. – 320 с.

 12. Яцишин Р. Метод проектів у художньо-естетичному вихованні учнів. Мистецтво та освіта. - К., 2009. - № 1. - С. 11-13.

Схожі:

Поліхудожнє виховання учнів 9 класу на уроках художньої культури Семінар іппо ку імені Бориса Грінченка в дистанційному форматі iconПерспективний план роботи Вченої ради іппо ку імені Бориса Грінченка на 2010-2011 н р
Про організацію професійної адаптації молодих учителів знз м. Києва в іппо ку імені Бориса Грінченка
Поліхудожнє виховання учнів 9 класу на уроках художньої культури Семінар іппо ку імені Бориса Грінченка в дистанційному форматі iconНауково-методична конференція іппо ку імені Бориса Грінченка
Час, у якому ми живемо, справедливо називають складним І поворотним. Ми прийшли до реального усвідомлення необхідності перемін, повертаємося...
Поліхудожнє виховання учнів 9 класу на уроках художньої культури Семінар іппо ку імені Бориса Грінченка в дистанційному форматі iconПросвітницька програма "Профілактика негативних явищ в молодіжному середовищі". Автор-упорядник
Затверджено Науково-методичним центром практичної психології І соціальної роботи іппо київського університету імені Бориса Грінченка...
Поліхудожнє виховання учнів 9 класу на уроках художньої культури Семінар іппо ку імені Бориса Грінченка в дистанційному форматі iconМіська науково-практична конференція іппо ку імені Бориса Грінченка...
Минуло 115 літ від дня, коли прийшов у світ Євген Филимонович Маланюк, один із достойників української культури, вірний син України,...
Поліхудожнє виховання учнів 9 класу на уроках художньої культури Семінар іппо ку імені Бориса Грінченка в дистанційному форматі iconМіська науково-практична конференція іппо ку імені Бориса Грінченка...
Маланюк – одна з найяскравіших постатей вітчизняної літератури ХХ століття. Усією своєю творчістю поет прагнув сприяти відродженню...
Поліхудожнє виховання учнів 9 класу на уроках художньої культури Семінар іппо ку імені Бориса Грінченка в дистанційному форматі iconКиївський університет імені Бориса Грінченка
Гублер Е. В. Вычислительные методы анализа и распознавания патологических последствий. – Л.: Медицина, 1978. – 296 с
Поліхудожнє виховання учнів 9 класу на уроках художньої культури Семінар іппо ку імені Бориса Грінченка в дистанційному форматі iconЗасобами аудіовізуальних мистецтв
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: 04212, вул маршала Тимошенка,...
Поліхудожнє виховання учнів 9 класу на уроках художньої культури Семінар іппо ку імені Бориса Грінченка в дистанційному форматі iconКиївський університет імені Бориса Грінченка Інститут післядипломної...
Напиши замітку до шкільної газети (веб-сайта) (обсяг – 1,5-2 стор.) про одну з названих нижче подій. Добери до замітки заголовок
Поліхудожнє виховання учнів 9 класу на уроках художньої культури Семінар іппо ку імені Бориса Грінченка в дистанційному форматі iconЗапрошуємо на навчання київський університет імені Бориса Грінченка...
Детальну інформацію для абітурієнтів можна прочитати на сайті університету та дізнатись безпосередньо за тел. 461-02-48
Поліхудожнє виховання учнів 9 класу на уроках художньої культури Семінар іппо ку імені Бориса Грінченка в дистанційному форматі iconАнкета «Життя дитини в родині»
Затверджено рішенням експертної комісії науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи ку імені Бориса Грінченка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка